🔴 اطلاعیه مهم

در خصوص بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی واحدهای تولیدی

بر اساس مصوبه مورخ 24 / 2 / 98 هیات محترم وزیران
«کلیه واحدهای تولیدی متقاضی می توانند تا تاریخ 13 / 06 / 98 با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور درخواست خود را برای بهره مندی از تصویب نامه شماره 20191/ت 56540ه مورخ 24 / 2 / 98 هیات محترم وزیران ثبت نمایند.ادارات کل تامین اجتماعی استان ها فهرست متقاضیان را برای کارگروه های استانی منعکس و کارگروه های استانی نیز تا یک ماه پس از دریافت اقدام به بررسی و اظهارنظر نهایی به آن سازمان خواهند نمود.»
لذا از متقاضیان اعطای بخشودگی مذکور درخواست می گردد در فرصت باقیمانده اقدام فرمایند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان