🗓 پنج شنبه 10  آذرماه ۱۳۹۶

📍 تعیین کمیته ها و برنامه ریزی سالیانه بر اساس سیستم هدف گذاری OKR   در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

 

#اتاق_بازرگانی_لرستان