به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛مصوبه کارگروه پایش رفتار تجاری مورخ ۹۹/۹/۹ در راستای رفع تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده اند ابلاغ شد.