به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:

کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

“ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأییداسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی وحقوقی برای احداث مساجدمی باشند”.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/2/147/1975