به اطلاع می رساند در اجرای موافقت اصولی شماره 4811/14/ص مورخ 17/5/1402 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع عمومی مؤسسین انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان دام زنده استان لرستان ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ 4/6/1402 در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار می شود.
لذا بدینوسیله از کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان دام زنده استان لرستان دعوت بعمل می آید که از تاریخ 22/5/1402تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 2/6/1402 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور و مشارکت در مجمع یاد شده به امور تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان واقع در میدان دانشجو، بالاتر از هلال احمر مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
1) بررسی و تصویب اساسنامه
2) تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه
3) تعیین روزنامه کثیرالانتشار
4) انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان
5) سایر موارد
شرایط عضویت:
الف) دارا بودن تابعیت ایرانی
ب) داشتن حسن شهرت
پ) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ت) داشتن کارت بازرگانی و یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان
ث) دارا بودن مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی

” روابط عمومی اتاق، بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ”

???????? https://t.me/otaghkhd
#اتاق_بازرگانی_لرستان