🔼 دستور کار جلسه :

۱- ارائه گزارش عملکرد کمیسیون
۲- تعیین اولویت های کاری کمیسیون در شش ماهه دوم سال 97

 

پیشنهادات رییس اتاق لرستان به اعضای کمیسیون :

💢 بررسی صدور خدمات مهندسی
💢 استفاده از ظرفیت تبصره 19 و برگزاری دوره ی آموزشی در این خصوص
💢 بررسی طرح بازآفرینی شهری
💢 بررسی واگذاری طرح های نمیه تمام به پیمانکاران بخش خصوصی
💢 استفاده از ظرفیت بازار سرمایه