? دستور کار جلسه :

۱- ارائه گزارش عملکرد کمیسیون
۲- تعیین اولویت های کاری کمیسیون در شش ماهه دوم سال 97

 

پیشنهادات رییس اتاق لرستان به اعضای کمیسیون :

? بررسی صدور خدمات مهندسی
? استفاده از ظرفیت تبصره 19 و برگزاری دوره ی آموزشی در این خصوص
? بررسی طرح بازآفرینی شهری
? بررسی واگذاری طرح های نمیه تمام به پیمانکاران بخش خصوصی
? استفاده از ظرفیت بازار سرمایه