برگزاری مجدد کلاس آموزشی به صورت ^ حضوری و مجازی^ با رعایت پروتکل های بهداشتی در اتاق بازرگانی لرستان

عنوان دوره آموزشی : “مبارزه با پولشویی ”

با حضور  محمد ساکی از اساتید بومی لرستان