به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ جلسه “سرمایه گذاری در خدمات عمومی هوانوردی با محوریت فرودگاه خرم آباد” چها رشنبه 18 فروردین ماه 1400 با آرمان بیات مشاور مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور ، علی کاملی مدیر فرودگاه خرم آباد و صاحبنظران و سرمایه گذاران حوزه گردشگری و هوانوردی استان در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاس : امین آزادبخت