پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد ارتقاء بهره وری