سمینار آموزشی   « کوچینگ »

 با حضور : تیمور میری ( بنیانگذار کوچینگ در ایران )

زمان : پنج شنبه 23 خردادماه  1398

  ساعت 10 تا 13

مکان :   سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی لرستان

 تلفن واحد آموزش : 09030220255

 

 با حضور : تیمور میری ( بنیانگذار کوچینگ در ایران )

زمان : پنج شنبه 23 خردادماه  1398

  ساعت 10 تا 13

مکان :   سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی لرستان

 تلفن واحد آموزش : 09030220255