📆 سه شنبه 14 بهمن  1399

💢 در این جلسه اعضای کمیسیون وکارشناسان صاحب نظر این حوزه با توجه به مصوبات جلسه قبلی کمیسیون بررسی پروژه پادگان ۰۷ در خرم آباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت .