دبیرکل اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد: اتاق بازرگانی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تشکیل شود.
محمدمهدی راسخ درباره علت طرح این پیشنهاد توضیح داد: تشکیل جنبش عدم تعهد عمدتا با اهداف سیاسی بوده و برای دفاع از منافع مشترک کشورها در این حیطه تعریف شده است؛

اما در اهداف این جنبش، ایجاد رابطه اقتصادی بین کشورهای عضو با هماهنگی استراتژی سیاسی و در کنار کشورهای فقیر و غنی در شرایط مختلف هم وجود دارد.وی افزود:‌ در زمان تشکیل جنبش مسائل سیاسی در اولویت قرار داشته است، اما امروز جهان دگرگون شده و مسائل اقتصادی اولویت اول را دارند که می‌توان به حجم روابط اقتصادی،‌ شرایط اقتصاد جهانی و شرایط کشورهای غربی اشاره کرد.راسخ با تاکید بر لزوم پوست‌اندازی جنبش عدم تعهد اظهار کرد: ‌این جنبش در کنار حوزه‌های سیاسی و اجتماعی باید در حوزه اقتصادی نیز رشد و پیشرفت داشته باشد و ضرورت دارد که به مسائل اقتصادی بیش از پیش توجه شود.دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تا سه سال آینده ریاست این جنبش با ایران است، گفت: این دوران بسیار طلایی است و ممکن است 360 سال طول بکشد تا دوباره چنین فرصتی پیش بیاید، لذا پیشنهاد ما دگرگونی در این جنبش و حرکت جدید به سمت توسعه ارتباطات اقتصادی است؛ لذا پیشنهاد می‌کنیم تا اتاق بازرگانی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شکل بگیرد و برای اولین قدم اتاق تهران در کنار اتاق ایران این میزبانی را برعهده می‌گیرد.وی با تاکید بر اینکه حرکت اقتصادی جنبش از الزامات امروز است، گفت:‌ در صورتی که در روزهای آتی موضوع تشکیل اتاق بازرگانی غیرمتعهدها به تصویب اجلاس شانزدهم برسد، از تمام اتاق‌های کشورهای عضو برای عضویت در این اتاق دعوت می‌شود.راسخ گفت:‌ با تشکیل اتاق‌ بازرگانی کشورهای عضو عدم تعهد فعالیت‌های اقتصادی این کشورها در چارچوب اهداف جنبش شکل می‌گیرد.