اطلاع رسانی قرارداد اتاق ایران و هواپیمایی امارات در خصوص تخفیف در  پروازهای خارجی