آگهی فراخوان ثبت نام و دعوت به مجمع عمومی مؤسسین انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیئنی