به گزارش روابط عمومی اتاق ؛ دومین نشست کانون زنان بازرگان با دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی خرم آباد با موضوع ایجاد بازارچه فروش محصولات و خدمات زنان در اتاق بازرگانی لرستان برگزار گردید.