طبق نامه سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به اجرایی شدن قانون موافقتنامه موقت برای تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهورس اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 5 آبان ماه سال جاری ، به استحضار میرساند با توجه به ماده نهم فل شش قواعد میداء توافقنامه مذکور با عنوان “حمل نستقیم” اعطای ترجیحات به کالاهای دارای مبداء اوراسیا به مواردی تعلق میگیرد که بطور مستقیم از سرزمین صادرکننده به سرزمین طرف وارد کننده حمل شود و تنها در شرایط ذکر شده در بند دوم ماده مذکور ، اعرفه ارجیحی به کالاهای دارای مبداء کشورهای عضو اوراسیا که از “کشور ثالث” حمل شود تعلق میگیرد.

ماده نهم فصل ششم موافقتنامه به شرح ذیل میباشد :

1 – رفتار تعرفۀ ترجیحی وفق این فصل به کالاهای دارای مبدأیی اعطا میگردد که این کالاها به

طور مستقیم از سرزمین طرف صادرکننده به سرزمین طرف واردکننده حمل شود.
2 – علیرغم بند ( 1) این ماده، کالاهای دارای مبدأ ممکن است که از سرزمین کشورهای ثالث حمل
شود، مشروط بر این که:
الف) گذر از سرزمین کشور های ثالث بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفاً در ارتباط با الزامات حمل و
نقل صورت گرفته باشد؛
ب) این کالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ و
پ) این کالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری مجدد، انبار کردن یا هر عملیات
ضروری تعیین شده برای حفظ شرایط خود، قرار نگرفته باشند.
3 – متقاضی باید مدارک مستند مقتضی را که مبتنی بر رعایت شرایط مندرج در بند 2 این ماده است،
به مقامات گمرکی طرف واردکننده تسلیم کند. این مدارک با تسلیم موارد زیر باید به مقامات گمرکی
طرف واردکننده ارایه شود:
الف) اسناد حمل پوشش دهنده گذرکالا از سرزمین یک طرف به سرزمین طرف دیگر شامل موارد
زیر:
1) تعریف دقیقی از کالاها؛ )
2) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا (اگر اسناد حمل و نقل، تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد کالا را )
نداشته باشد، باید علاوه بر اسناد حمل و نقل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارایه شود)؛ و
3) در صورت امکان : )
– نام کشتیها یا سایر و سایل حمل مورد استفاده؛
– تعداد بارگُنج ها؛
– شرایطی که بر طبق آنها کالاها در کشور گذر ثالث در شرایط مناسب باقی مانده اند؛
– نشانههای مقامات گمرکی کشور گذر؛ و
ب) سیاهۀ تجاری مرتبط باکالاها.
4 – درخواستکننده می تواند اسناد پشتیبان دیگری در اثبات رعایت الزامات مفاد بند ( 2) این ماده را
تسلیم کند.
5 – اگر اسناد حمل قابل ارایه نباشد، باید یک سند صادر شده توسط مقامات گمرکی کشور گذر ثالث
که تمام اطلاعات موضوع جزء (الف) بند ( 3) این ماده را در بر داشته باشد، ارایه شود.
6 – چنانچه متقاضی نتواند مدارک مستند حمل مستقیم را به مقامات گمرکی طرف واردکننده ارایه
کند، رفتار ترجیحی تعرفهای نباید به آن اعطا شود.