وزیر اطلاعات در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان

وزیر اطلاعات در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان:

سرمایه‌گذاری، امنیت‌آفرین است

وزیر اطلاعات که مهمان ویژه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود، در این جلسه با تاکید بر اینکه نباید امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش کنیم، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری، امنیت&