گزارش همایش آینده صنعت اسلوونی

  اقتصاد اسلوونی متکی به صنعتی (به ویژه حوزه قطعه سازی) و صادرات محور میباشد. در تحلیل های اقتصادی اسلوونی انتقال به سیستم تولیدی با ارزش افزوده به عنوان یکی [...]