اقتصاد اسلوونی متکی به صنعتی (به ویژه حوزه قطعه سازی) و صادرات محور میباشد. در تحلیل های اقتصادی اسلوونی انتقال به سیستم تولیدی با ارزش افزوده به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی صنعت عنوان شده است. در مجموع میتوان گفت که این کشور در صنایع خودروسازی و رباتیک از سایر کشورهای اروپایی عقب مانده است اما بنا به ادعای فعاالن اقتصادی، این کشور میتواند خود را به سرعت با شرایط جدید وفق دهد. در نتیجه دولت برای جبران این کمبود سعی بر تمرکز بر صادرات و تولید به خصوص در بخش قطعه سازی کرده است.

از این رو همایشی به کوشش اتاق بازرگانی اسلوونی، وزارت توسعه اقتصادی و فن آوری و همچنین آژانس ترویج سرمایه گذاری اسپیریت ، با نام “آینده صنعت اسلوونی” به تاریخ 22 خردادماه 98 در بردو پری کرانیو ) محل برگزاری نشست های بین المللی در لوبلیانا( برگزار شد.
این همایش با هدف بحث و تبادل نظر فعاالن عرصه صنعت، تجارت و کسب و کار این کشور با محوریت بحث در خصوص یافتن شیوه ای جهت ایجاد چارچوب سیاست صنعتی ، چالش ها و سیاست های این بخش برگزار گردید.

همچنین از اهم سر فصل های عنوان شده در این رویداد میتوان به چشم انداز صنعت سبز، خالق و هوشمند و همچنین نوآوری و بهبود بهره گیری از فناوری دیجیتال به عنوان چالش های اصلی نام برد. با توجه به این مطلب که بخش صنعتی حداقل یک چهارم نیروی کار اسلوونی و نیمی از صادرات این کشور را به خود اختصاص داده اهمیت برگزاری چنین همایشی مشخص خواهد شد.ماریان شارتس نخست وزیر اسلوونی و ازدروکوا پوچیوالشک،وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی، از جمله سخنرانان این همایش بودند.

پوچیوالشک در سخنانی عنوان داشت که صنعت و خدمات مرتبط با آن باعث رشد اقتصادی 5.4 درصدی این کشور در طی سال گذشته شده است. همچنین ایشان به ضرورت دیجیتال شدن صنعت در اسلوونی و استفاده گسترده از ربات ها اشاره کرده و افزود شرکت هایی که آمادگی معرفی فناوری های جدید از جمله هوش مصنوعی یا زنجیره بلوکی را دارند میتوانند از مزایای رقابتی بی شماری بهره مند گردند. وی همچنین بر لزوم انتقال به اقتصاد کم کربن جهت نیل به مدل توسعه پایدارتر اقتصادی تاکید کرد.

شارتس نیز در سخنانی بر لزوم چاره جویی هرچه سریعتر برای چالش های حوزه انرژی و صنعت اشاره کرد. دیگر حاضران در همایش نیز بر لزوم انطباق سیستم آموزشی با نیازهای صنعتی تاکید کردند.
در حاشیه این اجالس نمایشگاهی از محصوالت خالق، سبز و هوشمند شامل انسان نما، ربات همکار، چاپگر سه بعدی، آمبوالنس، ایستگاه سیار حقیقت مجازی، پنجره های هوشمند، فناوری واقعیت افزوده ابزار و فناوریهای دوستدار محیط زیست، پهباد و شبیه ساز پرواز برگزار شد.
در گزارشی که اکتبر سال گذشته منتشر شد کشور اسلوونی در جدول رده بندی رقابت پذیری اقتصادی مجمعاقتصادی جهان در رده سی و پنجم قرار گرفت.

امور بین الملل اتاق ایران