سازمان ملی استاندارد تسهیلاتی را در قالب بسته حمایتی”تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی”و”ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی” در نظر گرفته که جزئیات آن در زیر آمده است.