الهام شاداب فر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد با اشاره به لزوم وجود برنامه ای برای جذب سرمایه گذار در لرستان اظهار کرد: این مهم همواره جزو دغدغه های مدنظر ما بوده است و نیاز است در این حوزه با برنامه پیش برویم.

وی ادامه داد: با توجه به تغییر شرایط در سطح ملی و پیش بینی های مثبتی که در مورد وقوع سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی در ماه های آینده در کشور در حال صورت گرفتن است، لازم است برنامه ریزی در سطح استان بریا استفاده حداکثری از این ظرفیت داشته باشیم.

شاداب فر افزود: برای این کار نیاز است ما منابع تامین مالی را مشخص کرده و برای دست یافتن به آن برنامه ریزی کرده و در کنار آن اولویت های سرمایه گذاری استان را مشخص کنیم.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان ادامه داد: باید سرمایه گذاری به طرح های اولویت دار استان تعلق گیرد و پایشی باید در بین پروژه های استان در این خصوص انجام گیرد.

وی یادآور شد: در حوزه سرمایه گذاری در استان نیاز به یک نقشه راه داریم.

شاداب فر در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص بحث تهاتر گفت: در راستای بند و تبصره 5 ماده واحد قانون بودجه سال 1399 کشور ظرفیتی دولتی فراهم کرد که مطالبات و بدهی های دولت با یکدیگر تهاتر شوند.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه در بحث تهاتر یک روی سکه دولت است، عنوان کرد: دولت زیر بار تعهدات مالی گسترده ای قرار داشته و در شرایط مالی که دولت اکنون قرار دارد امکان پاسخ دادن به همه این تعهدات وجود ندارد لذا راهکارهایی پیش بینی شد و یکی از آنها همین بحث تهاتر است.

وی گفت: با استفاده از بحث تهاتر پیمانکاران و بخش حقیقی و حقوقی می توانند بدهی های خود را با یکدیگر تهاتر کنند.

شاداب فر اضافه کرد: تهاتر هم به گردش مالی استان کمک می کند و هم یپمانکاران می توانند کارهای جدیدی شروع کنند.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان گفت: در استان لرستان استقبال خیلی خوبی از بحث تهاتر شد و بسیاری از مدیران دستگاه ها پیگیر استفاده از این ظرفیت شدند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در لرستان 427 میلیارد تومان تهاتر در جریان داریم که 235 میلیارد تومان آن تهاتر نوع 1 و مابقی تهاتر نوع 2 است.

شاداب فر تصریح کرد: تهاتر نوع 1 در حالتی است که شخص بدهکار به مالیاتی است و تهاتر نوع 2 حالتی است که شخص بدهکار بانک ها و موسسات بانکی است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان گفت: در حال حاضر 70میلیارد تومان از مجموعه تهاتر استان نهایی شده و اوراق تسویه ای نوع اول و نوع دوم در استان صادر و در اختیار دستگاه های دولتی قرار گرفته است.

وی گفت: 100 میلیارد تومان در حال حاضر در وزارت اقتصاد و دارایی داریم که در مرحله قبل از نهایی شدن بوده و منتظر تایید پرونده است و در هفته آینده تاییده آنها صورت می گیرد و به رقم 7 میلیارد تومان قبلی اضافه می شود.

شاداب فر گفت: در حال حاضر 100 میلیارد تومان هم روی کارتابل سازمان برنامه و بودجه کشور داریم که منتظر تایید این سازمان است و 55 میلیارد تومان آن نوع اول و 44 میلیارد تومان آن نوع دوم است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان یادآور شد: بخش از تهاتر استان روی کارتابل دستگاه های طلبکار است و از 156 میلیارد تومانی که روی کارتابل آنهاست 141 میلیارد تومان مربوط به بانک ها و مابقی آن مالیاتی است.