براساس اعلام اتاق ایران، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور جلوگیری از اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی دارای چک های برگشتی مصوباتی داشته که در زیر آمده است.