نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه از مجموع ۷۶هزار طرح نیمه‌تمام موجود در کشور، فقط۶ هزار طرح به بخش‌خصوصی واگذار شده است، گفت: ارزش طرح‌های نیمه‌تمام و مبالغ فروش آنها مشخص نیست.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: در بدنه دولت و مدیران میانی اراده و علاقه ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد و مدیران این طرح ها در مقابل واگذاری ها مقاومت می کنند.

حسین سلاح ورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: با توجه به اینکه اراده ای از طرح مدیران دولتی برای واگذاری طرح های نیمه تمام وجود ندارد، بخش خصوصی نیز باور خود را در این زمینه از دست داده است.

سلاح ورزی افزود: تاکنون فهرست کامل، شفاف و قابل اتکایی برای بخش خصوصی از مشخصات طرح های نیمه تمام برای سرمایه گذاری این بخش منتشر نشده و فهرست ها کلی است.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: واگذاری طرح های نیمه تمام ساز و کارهایی دارد؛ اما اطلاعات نامفهومی از این طرح ها ارائه می شود و آماری از تعداد واگذاری ها منتشر نشده است.

سلاح ورزی افزود: تاکنون ارزش طرح های نیمه تمام و مقدار پول مورد نیاز آنها مشخص نشده است؛ ضمن اینکهطرح های قابل واگذاری از طرح هایی که غیر قابل واگذاری است تفکیک نشده است.

سلاح ورزی افزود: اطلاعاتی که دستگاه های مختلف درباره طرح های نیمه تمام در سامانه بازار الکترونیک ثبت کرده اند برای رفع تکلیف بوده است.

او گفت: در این سامانه مشخصاتی که بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری تشویق کند وجود ندارد.

سلاح ورزی افزود: اکنون امکان استفاده از منابع خارجی برای بخش خصوصی امکان پذیر نیست و نظام بانکی نیز رغبتی برای کمک به اتمام این طرح ها ندارد و ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی که قرار بود دولت در بودجه برای کمک به اتمام این طرح ها اختصاص دهد محقق نشده است.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه تمام ملی در کشور وجود دارد گفت: آنچه قابلیت ارائه به بخش خصوصی دارد در استان ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ و در عرصه ملی ۲ هزار طرح است.

سلاح ورزی افزود: در سامانه بازار الکترونیک ۲۸ هزار طرح نیمه تمام ارائه شده که تفکیک نشده است و بخش خصوصی به دلیل نامشخص بودن جزئیات آنها رغبتی نشان نمی دهد.

او گفت: چرا در سامانه بازار الکترونیک ابتدا طرح های قابل واگذاری را عرضه و ابزار تجهیز مالی را روی آنها متمرکز نمی کنیم؟

سلاح ورزی افزود: مادامی که مبنای ارزیابی مدیران، میزان واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی از طرف آنان نباشد مسئله این طرح ها حل نخواهد شد.