حسین سلاحورزی در رویداد لذت چالش که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد بصورت آنلاین در این رویداد اظهار کرد: پلتفرم ها و کسب و کارهای نوآوری کماکان در کشور ما و استان هایی مانند لرستان با چالش هایی روبرو هستند که بخشی از آنها به حوزه قوانین و برخی ناشی از معضلات حوزه تامین مالی برای این کسب و کارهاست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ادامه داد: موضوع بازار و دسترسی به بازار نیز بخشی از چالش های این کسب و کارهاست.

سلاحورزی اضافه کرد: شناخت شبکه ارتباطی و سینرژی اجزای اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی در استان بسیار مهم است و برگزاری چنین رویداد هایی منجر به فراهم سازی شرایط برای هم افزایی بین این کسب وکارهای می شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: بسیاری از کشورهایی که در حوزه حمایت از کسب و کارها پیشقدم هستند جهت ایجاد سینرژی بین اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری برگزاری چنین رویدادهای مشابه ای را در دستور کار قرار داده اند.

وی گفت: برگزاری این چالش اقدام ابتدایی در جهت ایجاد ارتباط و شبکه بین کسب و کارها نوآورانه استان است و ما هم با اشتیاق و در حد امکان حمایت و همراهی میکنیم.