قابل توجه اعضاء محترم اتاق لرستان

احتراماً نظر به اینکه براساس تبصره 4 بند 3 آیین نامه ماده 10 قانون صادرات و واردات « دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند»
بنابراین به لحاظ حقوقی و بر اساس اعلام مرجع قضایی هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت بازرگانی برخلاف مقررات بوده و در صورتی که ذینفع واقعی شخص غیر از دارنده آن باشد مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می گردد.
“روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان”