حسب اطلاع واصله از رایزنی بازرگانی کشورمان در بغداد ( تصویر پیوست)، دولت عراق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ اعلام نموده که فعالیت ترانزیتی با حضور نمایندگان عضو کمیته ترانزیت از مرزهای آن کشور به شرح ذیل اجرایی میشود.
این گذرگاه ها شامل زرباتیه (مهران)، القائم، طربیل، المنذریه (خسروی) صفوان و عرعر که شش گذر گاه مرزی با پنج کشور به منظور حمل کالا (ترانزیت) از طریق عراق به کشور های همسایه میباشد.