• کارگاه آموزشی آنلاین «پژوهش های موردی در روش های پرداخت بین المللی و ضمانتنامه ها»
  • تاریخ: 
    ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

      –  

    ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
  • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  • محل برگزاری: آنلاین
  • سخنرانان: سرکار خانم فریده تذهیبی و جناب آقای فریدون شیرازی
#امور_بین_الملل