آغاز فراخوان سازمان حفاظت محیط زیست برای برگزاری بیست و یکمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز و با توجه به شاخص های بازنگری شده بخش صنعت در سال جاری توسط دبیرخانه انتخاب و همچنین تغییر سامانه ثبت نامه متقاضیان به اطلاع می رساند.

به اطلاع می رساند نظر به آغاز فراخوان سازمان حفاظت محیط زیست برای برگزاری بیست و یکمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز و با توجه به شاخص های بازنگری شده بخش صنعت در سال جاری توسط دبیرخانه انتخاب و همچنین تغییر سامانه ثبت نامه متقاضیان به اطلاع می رساند پرسشنامه های جدید واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 97 به همراه دستورالعمل و فایل آموزشی از تاریخ 18 / 08 / 98 در سامانه جامع معاونت محیط زیست انسانی به آدرسhttps://iranemp.ir قابل دسترس می باشد. کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی می توانند ضمن در نظر گرفتن موارد ذیل جهت تکمیل پرسشنامه های مذکور به صورت مکانیزه حداکثر تا تاریخ 30 / 09 / 98  اقدام نمایند. – کلیه واحدهای صنعتی  خدماتی می بایست پس از مطالعه دقیق راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند. -شرط لازم برای قرار گرفت واحدهای صنعتی در فرایند انتخاب ، عدم قرارگیری واحد در لیست صنایع آلاینده می باشد. -واحدهای صنعتی قبل از تکمیل پرسشنامه صنعت سبز نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل خود در سامانه مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند: تکمیل بخش مشخصات عمومی، مدیریت پسماند ، مدیریت پساب ، تولید محصولات ، مواد اولیه ، مواد مصرفی ، مصارف آب و انرژی ، منابع انسانی ، توسعه فضای سبز و استانداردها و گواهینامه ها.