سه شنبه 16 دیماه  ۱۳۹۹

💢 در این جلسه اعضای کمیسیون وکارشناسان صاحب نظر این حوزه با توجه به مصوبات جلسه قبلی کمیسیون ضرورت تشکیل کمیته استاندارسازی مصالح ساختمانی در استان لرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

#کمیسیون_عمران_خدمات_مهندسی

🇮🇷 @otaghkhd
#اتاق_بازرگانی_لرستان