کمیسیون های تخصصی
اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران بر مبنای رسالت اصلی خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه همواره تلاش نموده است تا ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی پیشنهادهای سازنده ای نیز در این زمینه ارائه نماید. بر همین اساس در اجرای بند “د” قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کمیسیون¬های تخصصی اتاق لرستان به عنوان بازوان مشورتی اتاق تشکیل شده اند. کمیسیون های تخصصی محیط کسب و کار را در حوزه تخصصی خود پایش ، گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را به مراجع ذیربط ارائه می‌دهند و از طریق انتخاب و بکارگیری مشاوران و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می آورند تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.

آئین نامه تشکیل کمیسیون های تخصصی