به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ دستورالعمل شاخص ها و ضوابط بسته بندی محصولات میوه و تره بار : پیرو بخشنامه شماره ۵/۹۸/۱۵۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ به پیوست نامه شماره ۶۰/۱۵۱۶۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۸۵۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاونت وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران موضوع ضوابط بسته بندی محصولاتِ میوه و تره بار جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.