فهرست تعرفه هایی که ورود آنها به منطقه اروند نیاز به ثبت سفارش ندارند را اینجا ببینید