این جلسه بصورت حضوری و مجازی تشکیل شد و برنامه ریزی در خصوص برگزاری رویداد “لذت چالش” توسط استارت آپ های استان مورد بررسی و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت .