مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فنلاند یکم شهریورماه، رأس ساعت 14 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود.

مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فنلاند برگزار می‌شود؛ این نشست یک شهریورماه رأس ساعت 14 در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد.

 دستور کار مجمع عبارت است از:

-تصویب اساسنامه

انتخابات هیئت مدیره و بازرس

– سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس است.