به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛  در این جلسه با حضور اعضای کمیسیون وکارشناسان صاحب نظر این حوزه وضعیت سایت پادگان ۰۷ و ارایه پیشنهادات در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت.