نامه معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص مهلت ورود کالا از زمان تامین ارز تا ترخیص به پیوست قابل ملاحظه میباشد.