دوشنبه، 15 شهریور ماه  ۱۴۰۰

در این جلسه ضرورت مقاوم سازی و بهسازی قلعه فلک افلاک و ارایه پیشنهادات در این خصوص مورد بحث و بررسی اعضای این 2 کمیسیون و کارشناسان صاحب نظر این حوزه قرار گرفت .