به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ در این جلسه اولویت های کاری کمیسیون در دوره جدید و پیشنهادات اصلاحی در خصوص برنامه هفتم توسعه ارائه توسط اعضای کمیسیون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .