مصاحبه واحد خبر شبکه لرستان با احسان ناصر نایب رییس اتاق بازرگانی لرستان