با عنایت به مصوبه کمیته موضوع بند ۲ بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷، نحوه احراز ارز حاصل از صادرات صادر کنندگانی که مایل به ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ خود از طریق فروش ارز در سامانه سنا می باشند، به شرح زیر جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد:
آن دسته از صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که به منظور ایفای تعهدات ارزی خود مایل به فروش اسکناس در صرافی های مجاز می باشند، لازم است صادر کننده یا نماینده / نمایندگان ایشان ضمن ارائه اظهارنامه های ورود ارز صادر شده در گمرکات کشور) که الزاما نام و شناسه کارت بازرگانی / کد ملی صادر کننده مشمول ایفای تعهدات ارزی و شماره پروانه صادراتی مربوطه بر آن درج گردیده است، برای مبالغ بیش از حد مجاز وفق مقررات ارزی کشور، نسبت به مراجعه به دبیرخانه کمیته ۴ نفره (موضوع بند ۲ بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات) اقدام نموده تا پس از تایید موارد و فروش اسکناس در صرافی های مجازی نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادر کنندگان اقدام گردد.