به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛  در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد شناسایی مسایل و مشکلات مربوط به استقرار شناسه کالا و رهگیری در صنعت نساجی ، پوشاک و سلولزی
و همچنین اقدامات حمایتی به منظور الزام واحدهای تولیدی به اخذ شناسه کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت .