به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ محمد خاکی در جلسه با حضور مدیران دستگاه های اقتصادی استان، اظهار کرد : سه دستور کار در این جلسه بررسی شد، بحث برنامه هفتم توسعه اقتصادی، مکان یابی زمین برای گمرک لرستان و حضور استان در شهرک های مرزی یا منطقه آزاد به طور مشخص در مرز ایران و عراق مطرح شد.
وی ادامه داد: در بحث برنامه هفتم توسعه اقتصادی مقرر شد که کمیته ای متشکل از اتاق بازرگانی لرستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان صمت و امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و این کمیته پیشنهادات لازم در ارتباط با برنامه توسعه هفتم اقتصادی را به دبیرخانه ارجاع دهند و پس از جمع بندی نهایی نتیجه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود و در نهایت پس از تصویب به عنوان پیشنهاد استان در اختیار نمایندگان قرار گیرد .

خاکی افزود: در ارتباط با بحث گمرک هم صحبت شد و چند مکان پیشنهاد گردید و قرار شد گمرک بررسی لازم را انجام دهد و محدوده های مشخص شده متناسب با مزیت هایی که برای گمرک لرستان دارد پیشنهاد تا رایزنی های لازم انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن لرستان گفت: برای حضور استان در مراکز مرزی به ویژه در مرز ایران و عراق به تفصیل بحث شد و مقرر شد باز هم کمیته ای از سازمان های نامبرده شده تشکیل شود و بررسیهای لازم صورت پذیرفته تا در سفر آتی رئیس جمهور به لرستان در قالب یک بسته پیشنهادی ارائه شود بلکه بتوانیم از مزیت های حضور سرمایه گذاران لرستانی در مناطق آزاد مرزی بهره مند شویم.