مجله ” ماهنامه جهش نو” با صاحب امتیازی اتاق بازرگانی لرستان و مدیرمسئولی دکتر حسین سلاحورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران منتشر شد… .
این مجله در راستای توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور و خصوصا استان لرستان فعالیت خود را آغاز کرده است…
مجله ی ” جهش نو ” با هیات تحریریه کاملا حرفه ای در این شماره پرونده ویژه با عنوان وضعیت بیکاری و اشتغال لرستان در قالب مصاحبه ؛ میزگرد و یادداشت های صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته است…
مجله جهش نو در قالب ۱۱۶ صفحه کاملا تولیدی با موضوعات اقتصادی, فرهنگی برای اولین بار در لرستان منتشر شده است…