*قابل توجه اعضای محترم اتاق بازرگانی لرستان

* دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 1402

* ساعت 9:00 لغایت 12:30

* طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران