انعقادقرارداد تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

روز شنبه  2 مهرماه 1401  تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان به شرح زیر منعقد گردید.

این تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان به نمایندگی آقای حسین سلاح ورزی به عنوان رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان به نمایندگی آقای علیرضا آریان مهر به عنوان رییس هیات مدیره به شرح زیر منعقد گردید.

موضوع تفاهم نامه عبارت است از مشارکت، همکاری و حمایت مالی دوجانبه در:

برگزاری دوره های آموزشی بر اساس یک تقویم مشترک

برگزاری رویدادها و همایش ها بر اساس تعامل مشترک

هدف تفاهم نامه

هم راستا کردن دوره های آموزشی، رویدادها و همایش ها

جلوگیری از برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها با موضوع یکسان

 جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه

تهیه بانک اطلاعاتی جامع

مدت تفاهم نامه

اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ انعقاد تفاهم نامه به مدت دو سال می باشد. که در صورت توافق دو دستگاه قابل تمدید می باشد.

شیوه اجرایی

تشکیل کارگروه ویژه متشکل از یک یا دو نفر از نمایندگان هر دستگاه

معرفی یک یا دو نفر نماینده تام الاختیار ( کارشناسان مرتبط با موضوع های مطرح شده) از طرف هر یک از دستگاه ها

تدوین برنامه مشترک توسط کارگروه جهت تدوین تقویم آموزشی، هدف گذاری و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره ها، رویدادها و همایش ها

برگزاری سلسله جلسات منظم و برنامه ریزی شده با حضور نمایندگان دو دستگاه و در صورت لزوم به فراخوان موضوع با حضور هیات رییسه دستگاه‌ها

کارگروه موظف است گزارش را به صورت ماهانه در خصوص پیشرفت اهداف و راهبردهای تفاهم نامه به مدیران ارشد دستگاه ها ارائه نماید تا در جلسه مشترک با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

در راستای اجرای هریک از موضوع های تفاهم نامه بایستی قراردادی به صورت مشترک بین دو دستگاه با مجری منعقد گردد و در قرارداد نحوه همکاری و میزان حمایت مالی هر دستگاه مشخص گردد.

نسخ تفاهم نامه

این تفاهم‌نامه در دو نسخه تهیه، تنظیم، امضا و مبادله گردیده و هر یک از آن ها حکم واحد را دارد و از هر نظر تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.