به گزارش روابط عمومی ؛ محمد خاکی در جلسه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی که در اتاق لرستان برگزار شد گفت: مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی دو بخش است که بخش اول آن مبنی بر این بوده که اظهار نامه‎های واحدهای تولیدی ملاک قرار گیرد و به همان شکل پذیرفته شود و برگ تشخیص داده شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی برای اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط، تصریح کرد: بخش دوم این مصوبه به این صورت است که چنانچه روند گفته شده انجام نشد، باید رسیدگی لازم انجام گیرد.

خاکی گفت: براساس این مصوبه باید سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‎های مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که مامورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‎ها و صورت‎های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات براساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی لرستان اضافه کرد: درخواست بخش خصوصی از ستاد تسهیل و مصوبه این ستاد، پس از اظهار نامه عملکرد سال 94 بوده بنابراین کسی از اصل مصوبه باخبر نبوده که بخواهد اظهارنامه را کمتر یا بیشتر از آن چیزی که هست ارائه دهد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه پس از مهلت ارائه اظهارنامه عملکرد سال 94 بوده، افزود: خواسته بخش خصوصی از ستاد اقتصاد مقاومتی این بوده که مانند سایر بخش‎هایی که به آنها کمک می‎شود، برای واحدهای صنعتی کمک شود که یک یا دو سال به آن ترتیبی که خودشان اظهار می‎دارند، مالیات مبنای محاسبه قرار گیرد.

ایشان خاطر نشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده، ملاک صحت فاکتور زمان وقوع معامله است.