گزارش تصویری

 

سمینار رایگان آموزشی

 

آشنایی با مقررات تامین اجتماعی

 

زمان: 6شهریورماه 96

 

مکان: سالن آموزش اتاق لرستان

 

bsdi_img_5416.jpg

 

ffvc_img_5420.jpg

 

hawg_img_5421.jpg

 

rjs_img_5422.jpg

 

jd36_img_5424.jpg

 

b95i_img_5427.jpg