گزارش تصویری سمینار آموزشی آشنایی با مقررات صادرات و واردات

 

سه شنبه 16 خرداد 96

 

مدرس: دکتر ناصری طاهری

 

 

ch5m_img_3185.jpg

 

jj3s_img_3187.jpg

 

g2dy_img_3186.jpg

 

msx_img_3190.jpg

 

ozb_img_3194.jpg

 

h534_img_3195.jpg

 

lhkp_img_3196.jpg

 

aydb_img_3197.jpg

 

zmzb_img_3200.jpg

 

r6bx_img_3202.jpg

 

sp8l_img_3206.jpg

 

nww_img_3209.jpg

 

mslg_img_3210.jpg

 

ne1z_img_3211.jpg

 

gphf_img_3212.jpg