کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی اتاق لرستان تشکیل جلسه داد

 

دستورکار: آب سبز/  آب مجازی/  پسابها و چگونگی مهار و استفاده بهینه از هرز آب‌ها در مصارف مختلف

 

برای دریافت صورتجلسه و گزارش جلسه کلیک نمایید

 

lkmv_img_4648.jpg

 

c2f6_img_4657.jpg

 

6o32_img_4662.jpg

 

1ipw_img_4663.jpg

 

qqhl_img_4665.jpg

 

750x_img_4667.jpg

 

1ufp_img_4669.jpg