پارک علم و فناوری استان لرستان

با همکاری اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور

برگزار می‌کند:

کارگاه آموزشی فرایند ثبت اختراعات و حقوق مالکیت فردی

زمان: 18/2/92

با حضور آقای مهرداد الیلسی رییس اداره ثبت اختراعات کشور

همچنین کارگاه فرایند ثبت اختراعات و داوری طرح‌ها (ویژه اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاه‌ها)

زمان: 19/2/92

به شرکت‌کنندگان گواهی داوری طرح‌ها اهدا گردیده و اخذ گواهی مذکور جهت ارجاع طرح‌های پارک علم و فناوری به داوران الزامی خواهد بود

آخرین مهلت ثیت‌نام:

پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 10/2/92

تلفن تماس:

3231955-0661