نمایشگاه صنعت، بازرگانی و دستاوردهای دولت


زمان: 93/6/2 تا 93/6/8

مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی لرستان (میدان دانشجو)

واحدهای تولیدی استان می‌توانند جهت ثبت غرفه به دفتر شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی لرستان مراجعه نمایند